Prima Pagina Orasul Ungheni
Localitati Componente Imprimare Email

Jude?ul Mure? cuprinde: 4 municipii, 7 ora?e, 91 de comune ?i 487 de sate. Cel mai mare ora? este municipiul Târgu Mure?, care este ?i re?edin?a de jude?. Jude?ul Mure?, prin a?ezarea sa geografic? în culoarul larg al râului Mure?, beneficiaz? de avantajele care le ofer? zona de confluen?a a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite ?i complementare: regiunea cerealier? a Câmpiei Transilvaniei, Podi?ul Târnavelor ?i zona forestier? a dealurilor subcarpatice interne. Totodat?, Târgu-Mure? este cunoscut în ?ar? ?i str?in?tate ca un important centru medical, cu reu?ite deosebite în planul medicinii cardiovasculare ?i urologice. Centru universitar ?i cultural cu tradi?ie, municipiul Târgu Mure? dispune de un sistem de educa?ie solid ?i flexibil, gata s? se adapteze la cerin?ele pie?ei for?ei de munc?.

Localitatea Ungheni este un ora? de m?rime mic?, ce reprezint? un centru de importan?? local?, situându-se în zona de influen?? a municipiului Târgu Mure?. Ora?ul Ungheni este a?ezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mure?, la confluen?a cu râul Niraj. Ora?ul Ungheni se afl? la o distan?? de 10,63 km de municipiul Târgu Mure?, la 42,21 km de Reghin, un alt municipiu din jude?ul Mure? ?i la 99,58 km de municipiul Cluj Napoca – un important centru economic ?i cultural din România.

Ora?ul Ungheni se învecineaz? cu:
- la Nord - comuna Band ?i P?net;
- la Sud – comuna Suplac ?i Mica;
- la Est – comuna Criste?ti;
- la Vest – comuna Sânpaul.

În prezent, în componen?a ora?ului intr? urm?toarele localit??i:

??U?A

Cerghid

Cerghizel

More?ti

Recea

Vidras?u

 

 
Date Demografice Imprimare Email

În ora?ul Ungheni, la sfâr?itul anului 2008 existau 2.166 de locuin?e, dintre care 2.109 în proprietate privat?, sistemului privat revenindu-i 97,37% de locuin?e, fa?? de municipiul Târgu Mure?, care de?inea în acela?i an 96,43% de locuin?e în proprietate privat?. Num?rul de locuin?e de la nivelul ora?ului Ungheni a crescut în fiecare an. În anul 2005 ?i 2006, num?rul locuin?elor a crescut cu 1 locuin??, iar în anul 2007 ?i 2008 cu 4 locuin?e, toate în mediul privat.

Suprafa?a locuibil? a ora?ului Ungheni în proprietate privat? este majoritar? fa?? de suprafa?a locuibil? în proprietate public?. Cu un num?r de 84.257 m2, suprafa?a ce se afl? în proprietate privat? din ora?ul Ungheni, reprezint? 97,50% din total suprafa?? locuibil?. În ora?ul Ungheni, suprafa?a locuibil? ce se afl? în proprietate public? a r?mas constant? în ultimii ani, îns? cea care se afl? în proprietate privat? a suferit modific?ri, ?i anume, a crescut cu 1,15% în anul 2008 fa?? de anul 2005.

În anul 2009 au fost înregistrate 6.923 de persoane în ora?ul Ungheni. Num?rul popula?iei din ora? a crescut cu 269 de persoane fa?? de anul 2004. În mare parte, aceasta se datoreaz? pozi?iei geografice a ora?ului care se afl? în apropierea municipiului re?edin?? de jude? - Târgu Mure? ?i a fenomenului de migra?ie de tip ora?-sat. În ora?ul Ungheni persoanele de sex masculin ?i cele de sex feminin în anul 2009, erau aproximativ egale ca num?r, procentul femeilor fiind de 50,38% fa?? de 49,62% b?rba?i. Aceasta propor?ie a fost aproximativ aceea?i pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea, în fiecare din cei 6 ani studia?i, în popula?ia ora?ului Ungheni, majoritar? este popula?ia de sex feminin.
Popula?ia de sex masculin înregistreaz? o cre?tere de la an la an. În anul 2009 fa?? de anul 2004, aceasta a crescut cu 5,27 %. De asemenea, ?i popula?ia de sex feminin cre?te anual, în anul 2009 crescând cu 2,86 %, fa?? de anul 2004. De?i la nivelul jude?ului Mure? popula?ia este în sc?dere, la nivelul ora?ului Ungheni aceasta are o tendin?? cresc?toare.

În ora?ul Ungheni, din punct de vedere etnic, popula?ia este împ?r?it? în felul urm?tor: rromi – 714 (10,31%), maghiari – 585 (8,45%), români – 5.624 (81,24%), iar din punct de vedere confesional popula?ia este împ?r?it? astfel: ortodoc?i – 5.776 (83,43%), greco-catoli – 76 (1,10%), romano-catolici – 224 (3,24%), reforma?i – 562 (8,12%), adventi?ti – 125 (1,80%), penticostali – 83 (1,20%), martori lu Iehova – 13 (0,19%), unitarieni – 12 (0,17%), alt? religie – 52 (0,75%).
Din punct de vedere etnic, popula?ia ora?ului Ungheni este asem?n?toare cu media la nivel na?ional, cu majoritatea popula?iei de etnie român?, dar cu un procent mai mare decât cel la nivel na?ional de popula?ie rrome.

 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
canakkale canakkale canakkale truva search