hosting menu left
hosting menu right


Istoric Imprimare Email
Joi, 01 Septembrie 2011 21:00


 
Obiective Turistice Imprimare Email
Duminică, 23 August 2009 21:06

Înzestrat cu un bogat poten?ial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, jude?ul Mure? se înscrie între zonele de mare atractivitate pe plan intern ?i interna?ional, iar ora?ul Ungheni are toate premizele unei dezvolt?ri prospere în domeniul turismului, prin crearea identit??ii turistice, reabilitarea obiectivelor turistice din localitate, exploatarea resurselor naturale existente (obiective de patrimoniu local) ?i abordarea unei strategii de marketing complexe.

În ora?ul Ungheni exist? mai multe obiective turistice de tip istoric:
- Situl arheologic de la More?ti, sat More?ti;
- Necropol? din epoca medieval? din secolul XII, sat More?ti;
- A?ezare din epoca roman? din secolul II-III, sat More?ti;
- Situl arheologic „Podei sau Cet??uia”, sat More?ti;
- A?ezare fortificat? „Podei sau Cet??uia” din secolul XI-XII, sat More?ti;
- A?ezare fortificat? „Podei sau Cet??uia” din secolul V-VI, sat More?ti;
- A?ezare din epoca migra?iilor, sat More?ti;
- A?ezare rural? din secolul III, sat More?ti;
- Necropol? din epoc? roman? din secolul II-III, sat More?ti;
- A?ez?ri din epoca bronzului, bronzului târziu, neoliticului ?i eneoliticului, sat More?ti;
- A?ezare din secolul VI din epoca postroman?, sat Vidras?u;
- Biserica din lemn „Sf. Arhanghel”, anul 1726, sat Cerghizel.

Aceste obiective turistice reprezint? o real? atractivitate turistic? pentru ora?ul Ungheni, iar obiectivele ar trebui p?strate într-o stare cât mai bun? ?i deschise pentru poten?ialii turi?ti autohtoni ?i din str?in?tate.


În ora?ul Ungheni exist? 8 biserici: 3 biserici ortodoxe, 2 biserici reformate, o m?n?stire, o biseric? catolic? ?i o biseric? greco-catolic?.
Una din cele mai importante biserici este biserica Sfanta Treime, care are o lungime de 25 de metri pe 8 metri l??ime ?i o în?l?ime pân? la vârful Sfintei Cruci de 20 de metri. La începuturile sale, aceast? parohie era un protopopiat ?i f?cea parte din districtul Mure?ului, comitatul Mure?-Turda. Prima atestare documentar? a existen?ei sale s-a înregistrat în anul 1322, când satul Ungheni apare în listele dijmelor din Regatul Austro-Ungar. În 1750, se înregistreaz? o alt? men?iune despre existen?a în acest? localitate a unei parohii prin biserica din lemn a unui preot ?i a unui cator, f?r? a fi precizate numele lor. În urm?torii ani sunt men?iona?i mai mul?i preo?i la aceast? parohie, cum ar fi preotul Irimie, preotul Popa Simion. Biserica cu numele de ast?zi s-a construit în anul 1858. La 10 ani dup? arderea bisericii vechi din lemn, a fost ridicat? o biseric? din c?r?mid? cu hramul Sfânta Treime. În toamna anului 2008, dup? terminarea iconostasului ?i a picturilor interioare la data de 7 septembrie, Arhiepiscolul Major al Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolic? a consacrat ?i sfin?it noua biseric? Greco-Catolic?. În prezent, comunitatea Greco-Catolic? din Ungheni este pastorit? de preotul paroh Lucian Duda?, având ca ?i coratori pe Victor Poptama?, Dumitru Pop, Ioan Bato? ?i Octavian T?m??oiu.

Începutul cre?tinismului în localitatea Ungheni dateaz? din anul 1332, când a fost pentru prima dat? men?ionat? documentar existen?a unui preot cre?tin ortodox. T. Popa, în monografia ora?ului Târgu Mure?, ap?rut? în anul 1832, consemneaz? faptul c? la 12 decembrie 1784 este re?inut ?i anchetat protopopul de Nir??t?u (Ungheni), preotul Popa, ca b?nuit a face propagand? pentru r?scoala Horea, Clo?a ?i Cri?an. În timpul mi?c?rilor de la 1848, biserica parohial? din lemn este incendiat?, iar comunitatea local? a zidit o nou? biseric? din c?r?mid?. Pân? la desfiin?area Bisericii Greco-Catolice de c?tre comuni?ti, în Ungheni dateaz?, în paralel, dou? comunit??i, una ortodox? ?i alta greco-catolic?. În anul 1948 comunitatea ortodox? era mult mai mic? decât cea greco-catolic? ?i num?ra 25 de familii, ce se adunau la slujb? în ?coala localit??ii. Odat? cu desfiin?area cultului greco-catolic, credincio?iii acestui cult s-au alipit treptat de comunitatea ortodox? existent?, formând o singur? comunitate. În aceste condi?ii credincio?ii care au apar?inut cultului greco-catolic au dus cu ei ?i averea pe care o de?ineau ?i pe care au folosit-o în continuare. În urma politicii de colonizare dus? de regimul comunist în anii ´80, num?rul credincio?ilor cre?te, iar prin anul 1990 se pune problema ridic?rii unei noi biserici în locul celei vechi. În 2009, comunitatea ortodox? se împarte în dou? parohii: Parohia I cu 989 de credincio?i ?i Parohia II cu 1.150 credincio?i.
Un adev?rat obiectiv turistic local este M?n?stirea Recea, m?n?stire înfiin?at? în anul 1992, cu hramul „Sfin?ii Ierarhi Martiri Ilie Iorest ?i Sava”. Arhitectura ansamblului monahal de la Recea are un caracter rustic românesc, preluând canoanele arhitecturale ale m?n?stirilor din zona subcarpatic? a Munteniei ?i ale celor din centrul ?i nordul Moldovei, cu influen?e bizantine ?i brâncovene?ti. Centrul de greutate al complexului monahal este biserica, a c?rei volumetrie se ridic? din planul în form? de cruce, cu împ?r?irea caracteristic? bisericilor bizantine: nava central? cu pridvor, pronaosul, naosul ?i altarul. În partea dreapta a biseriii s-a amplasat corpul hilii, care are o construc?ie în form? de „L”, edifiat pe dou? nivele, având la parte trapeza, buc?t?ria ?i anexa, iar la etaj st?re?ia ?i chiliile propriu-zise. În partea stâng? a bisericii se afl? zona de intrare în incinta complexului monahal, alc?tuit? dintr-un portal impozant cu foi?or, care întrege?te în mod fericit ansamblul m?n?stiresc. În vecin?tate, pe o suprafa?? de zece hectare, s-a ridicat arhondaricul (casa închin?torilor) ?i s-a organizat gospod?ria anex? proprie, de cre?tere a animalelor ?i p?s?rilor ?i de cultivare a legumelor ?i florilor. M?n?stirea Recea, m?n?stire de maici, este de o mare însemn?tate pentru localnici, dar ?i pentru cei ce viziteaz? zona. La m?n?stire exist? ?i un centru de primire ?i cazare ce poate oferi ad?post pentru circa 100 persoane. În zona aeroportului din localitate se afl? un punct de lucru, unde m?n?stirea are un a?ez?mânt destinat tinerilor cu probleme, dar care are ?i preocup?ri umanitare ?i de binefacere.

În ora?ul Ungheni exist?, de asemenea, dou? case memoriale: casa memorial? Ioan Iacob ?i casa memorial? Boto? Ioan Haio?.
În ora?ul Ungheni autorit??ile locale sus?in ?i promovez? diverse activit??i artistice. Astfel, în ultimii ani s-a construit în localitate un bazin de înot de interes local. De asemenea, autorit??ile locale sus?in Ansamblul Folcloric „Hora” din ora? ?i Grupul de copii ce activeaz? în Cadrul Casei de Cultur?.

 
Sanatate Sport Imprimare Email
Duminică, 23 August 2009 21:05

.

 
Imprimare Email
Duminică, 23 August 2009 21:02

.

 
Localitati Inrudite Imprimare Email
Duminică, 23 August 2009 20:59

Ora?ul Ungheni este înfr??it cu dou? ora?e: cu Carmiano, ora? din provincia Lecce din Italia ?i cu ora?ul Jeper din Belgia.

 
« ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.