Prima Pagina Anunturi Angajari Anunt organizare concurs pentru postul de Consilier in cadrul Compartimentului Cultura
Anunt organizare concurs pentru postul de Consilier in cadrul Compartimentului Cultura Imprimare Email

                                                                                   ANUNŢ

 

Primăria oraşului Ungheni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, de Consilier, gradul I ,din cadrul Compartimentului Cultura în data de 27 septembrie 2016 ora 10 (proba scrisa) şi 29 septembrie 2016 (interviu )

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Ungheni.

 

      

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art.3 al Regulamentului -cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011,cu modificările şi completările ulterioare,

 

-are cetaţenia româna,cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română,scris şi vorbit;

-are vârsta de minimum reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplina de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz,de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitaţii,contra statului ori contra autorităţii sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfaptuirea justiţiei ,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, domeniul Management, Studii Culturale, Stiinte ale Comunicarii.

- specializari si experienta în coordonarea activitatilor culturale ,proiecte, programe de formare, Formator,

- abilitati de comunicare ,coordonare ,competente organizationale, manegeriale

- cunoştinţe operare calculator Word,Excel,Office Outlook, nivel mediu,

- vechimea în specialitatea studiilor – minim 9 ani.

 

            Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 

-         19 septembrie 2016 termenul limita pentru depunerea dosarelor;

-         27 septembrie 2016   ora 10 proba scrisa;

-         29 septembrie 2016 ora 10 proba interviu;

 

 

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 

a ) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate ; copie xerox

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor   si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului , copii xerox,

d) carnetul de munca sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,în meserie sau în specialitatea studiilor,în copie xerox,

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează,

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

g) curriculum vitae,

 

Actele prevăzute la literele b) –d) se vor prezenta şi în original pentru verificare conformitaţii copiilor cu acestea.

 

 

            Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primariei orasului Ungheni păna la data de 19 septembrie 2016 ora 16.

 

            Relaţii suplimentare privind bibliografia si conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Primaria oraşului Ungheni, Compartimentul resurse umane , tel 0265328112 int. 31, Sturza Daniela si pe site-ul Primariei orasului Ungheni.

 

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search