Prima Pagina Anunturi Angajari Anunt organizare concurs pentru postul de Consilier in cadrul Compartimentului Cultura
Anunt organizare concurs pentru postul de Consilier in cadrul Compartimentului Cultura Imprimare Email

                                                                                   ANUN?

 

Prim?ria ora?ului Ungheni organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a func?iei contractuale de execu?ie vacant?, de Consilier, gradul I ,din cadrul Compartimentului Cultura în data de 27 septembrie 2016 ora 10 (proba scrisa) ?i 29 septembrie 2016 (interviu )

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Ungheni.

 

      

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida?ii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii generale conform art.3 al Regulamentului -cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

 

-are ceta?enia româna,cet??enie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor apar?inând Spa?iului Economic European ?i domiciliul în România;

-cunoa?te limba român?,scris ?i vorbit;

-are vârsta de minimum reglementat? de prevederile legale;

-are capacitate deplina de exerci?iu;

-are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?,atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;

-îndepline?te condi?iile de studii ?i dup? caz,de vechime sau alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanita?ii,contra statului ori contra autorit??ii sau în leg?tur? cu serviciul,care împiedic? înfaptuirea justi?iei ,de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie,care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei,cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condi?ii specifice necesare în vederea particip?rii la concurs ?i a ocup?rii func?iei contractuale sunt:

-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalenta, domeniul Management, Studii Culturale, Stiinte ale Comunicarii.

- specializari si experienta în coordonarea activitatilor culturale ,proiecte, programe de formare, Formator,

- abilitati de comunicare ,coordonare ,competente organizationale, manegeriale

- cuno?tin?e operare calculator Word,Excel,Office Outlook, nivel mediu,

- vechimea în specialitatea studiilor – minim 9 ani.

 

            Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 

-         19 septembrie 2016 termenul limita pentru depunerea dosarelor;

-         27 septembrie 2016   ora 10 proba scrisa;

-         29 septembrie 2016 ora 10 proba interviu;

 

 

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz?tor func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl?tit din fonduri publice,pentru înscrierea la concurs candida?ii vor prezenta un dosar care trebuie s? con?in? urm?toarele documente:

 

a ) cerere de înscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice ;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate ; copie xerox

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor   si ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri,precum ?i copiile documentelor care atest? îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului , copii xerox,

d) carnetul de munca sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea în munc?,în meserie sau în specialitatea studiilor,în copie xerox,

e) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere c? nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?,

f) adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare,

g) curriculum vitae,

 

Actele prev?zute la literele b) –d) se vor prezenta ?i în original pentru verificare conformita?ii copiilor cu acestea.

 

 

            Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primariei orasului Ungheni p?na la data de 19 septembrie 2016 ora 16.

 

            Rela?ii suplimentare privind bibliografia si con?inutul dosarului de înscriere se pot ob?ine la Primaria ora?ului Ungheni, Compartimentul resurse umane , tel 0265328112 int. 31, Sturza Daniela si pe site-ul Primariei orasului Ungheni.

 

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search