Prima Pagina Anunturi Angajari Anunt concurs administrator public
Anunt concurs administrator public Imprimare Email

 

ANUN?

 

CONCURS ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

          Prim?ria ora?ului Ungheni organizeaz? în data 25.07.2016 ora 10 (proba scris?) ?i în data de 27.07.2016 ora 10 (interviu) la sediul institu?iei, concurs pentru ocuparea func?iei de administrator public.

 

Condi?ii de participare la concurs :

Condi?ii generale:

-are ceta?enia româna,

-cunoa?te limba român?,scris ?i vorbit,

-are vârsta minim? reglementat? de prevederile legale,

-are capacitate deplina de exerci?iu,

-are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?,

-nu a fost condamnat pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanita?ii,contra statului ori contra autorit??ii sau în leg?tur? cu serviciul,care împiedic? înfaptuirea justi?iei ,de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie,care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei.

 

Condi?ii specifice:

-studii medii ,absolvite cu diplom? de bacalaureat,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei minim 10 ani,

-abilita?i,calit??i ?i aptitudini:abilit??i de comunicare ?i adaptabilitate la situa?iile neprev?zute,de a evita ?i rezolva st?rile conflictuale,capacitate de analiz? ?i sintez?,de a lua decizii etc.

-experien?a minim 5 ani în func?ii de conducere,

-experien?? in urm?toarele domenii: investi?ii, administra?ie public?, resurse umane, cultura.

 

Pentru înscrierea la concurs candida?ii vor prezenta un dosar care trebuie s? con?in? urm?toarele documente:

-cerere de înscriere la concurs

-copia actului de identitate

-curriculum vitae

-copia diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializari

-copia carnetului de munc? sau dup? caz,o adeverin?? care s? ateste vechimea în func?ii de conducere,

-cazier judiciar,

-adeverin?? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare,

 

Concursul const? în trei etape:

 

-selec?ia dosarelor

-proba scrisa

-interviu

 

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Primariei orasului Ungheni   pân? la data de 15.07.2016 ora 14 .

 

          Rela?ii suplimentare privind bibliografia si con?inutul dosarului de înscriere se pot ob?ine la Primaria ora?ului Ungheni, Serviciul Financiar contabilitate , tel 0265328112 int. 13, Sturza Daniela.

 
canakkale canakkale canakkale truva search