Prima Pagina Anunturi Angajari Anunt concurs administrator public
Anunt concurs administrator public Imprimare Email

 

ANUNŢ

 

CONCURS ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

          Primăria oraşului Ungheni organizează în data 25.07.2016 ora 10 (proba scrisă) şi în data de 27.07.2016 ora 10 (interviu) la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator public.

 

Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

-are cetaţenia româna,

-cunoaşte limba română,scris şi vorbit,

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,

-are capacitate deplina de exerciţiu,

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitaţii,contra statului ori contra autorităţii sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfaptuirea justiţiei ,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.

 

Condiţii specifice:

-studii medii ,absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 10 ani,

-abilitaţi,calităţi şi aptitudini:abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute,de a evita şi rezolva stările conflictuale,capacitate de analiză şi sinteză,de a lua decizii etc.

-experienţa minim 5 ani în funcţii de conducere,

-experienţă in următoarele domenii: investiţii, administraţie publică, resurse umane, cultura.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs

-copia actului de identitate

-curriculum vitae

-copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari

-copia carnetului de muncă sau după caz,o adeverinţă care să ateste vechimea în funcţii de conducere,

-cazier judiciar,

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

 

Concursul constă în trei etape:

 

-selecţia dosarelor

-proba scrisa

-interviu

 

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Primariei orasului Ungheni   până la data de 15.07.2016 ora 14 .

 

          Relaţii suplimentare privind bibliografia si conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Primaria oraşului Ungheni, Serviciul Financiar contabilitate , tel 0265328112 int. 13, Sturza Daniela.

 
canakkale canakkale canakkale truva search