Prima Pagina Anunturi Anunt de participare in conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile
Anunt de participare in conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile Imprimare Email

Ora?ul Ungheni, cu sediul Ón localitatea Ungheni, str. Principal?, nr. 357, jude?ul Mure?, cod po?tal: 547605, cod fiscal: 4323322, tel/fax: 0265-328.212/0265-328.112, e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

őn conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finan??rilor nerambursabile, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finan?are nerambursabil?, solicitan?ii trebuie s? fie persoane fizice sau persoane juridice f?r? scop patrimonial- asocia?ii ori funda?ii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

Data limit? pentru depunerea proiectelor este de 31.08.2017, ora 14:00.

Selec?ia public? de proiecte ?i evaluare Ón vederea atribuirii contractelor de finan??ri nerambursabile Ón anul 2017, de la bugetul local va avea loc Ón data de 01.09.2017 ora 10:00, pentru domeniile:

- Sus?inere programe, proiecte ?i ac?iuni culturale Ė suma total?: 50.000 lei

- Sus?inere ac?iuni sportive de utilitate public? Ė suma total?: 110.000 lei

Bugetul total alocat pentru domeniile men?ionate este de 160.000 lei, aprobat prin Hot?r‚rea Consiliului Local Ungheni nr. 22/2017.

Documenta?ia pentru elaborarea ?i prezentarea propunerii de proiect ?i informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Prim?ria Ora?ului Ungheni, str. Principal?, nr. 357, jude?ul Mure?, tel/fax 0265-328.212/0265-328.112, e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , site-ul: http://www.primariaungheni.ro.

Programul anual al finan??rii nerambursabile a fost publicat Ón Monitorul Oficial -Partea a VI-a nr. 106/09 iunie 2017.

 
canakkale canakkale canakkale truva search